ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities 

Mokumono

Mokum Mono B.V.  gevestigd te Amstelstroomlaan 8, 1096GL Amsterdam, Nederland. Kamer van Koophandel 64978214, BTW-nummer NL855931401B01 

Klant

Natuurlijke of rechtspersonen met wie Mokumono een overeenkomst sluit of met wie Mokumono onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.

Product

Goederen of diensten, aangeboden door Mokumono

2. Toepasselijkheid

2.1 De huidige Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen van Mokumono en de Klant. Tenzij de aard of specifieke inhoud van enige bepaling in de huidige Voorwaarden hiermee in strijd is, zijn de bepalingen van de Voorwaarden ook van toepassing op Overeenkomsten waarin Mokumono niet optreedt als verkoper.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, wordt uitdrukkelijk door Mokumono verworpen.

2.3 Voor zover de aard van de geleverde diensten dit toelaat, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle diensten die door Mokumono aan de Klant worden geleverd.

2. Offertes, Overeenkomsten, Productbeschrijvingen, diensten en definities

2.1 Een offerte of (prijs)aanbod is niet bindend voor Mokumono en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een Bestelling te plaatsen.

2.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Mokumono een Bestelling van de Klant schriftelijk accepteert of indien Mokumono een Bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant Mokumono werkzaamheden voor de Klant verricht voordat een Overeenkomst is gesloten, dient de Klant Mokumono hiervoor te vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Mokumono.

2.3 Na acceptatie van een Bestelling is Mokumono te allen tijde gerechtigd om de Bestelling te annuleren zonder opgave van redenen, in welk geval Mokumono alleen verplicht is om eventueel reeds door de Klant gedane aanbetalingen terug te betalen.

2.4 Mokumono zal de Klant zorgvuldig informeren over de cijfers, afmetingen, gewichten, kenmerken en andere informatie die van toepassing is op de Producten, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Eventuele specificaties of monsters die worden getoond of beschikbaar worden gesteld, dienen slechts als indicatie van de betreffende Producten. Indien de Klant kan aantonen dat de door Mokumono geleverde Producten afwijken van de door Mokumono verstrekte informatie of van de monsters of specificaties op een zodanige manier dat de Klant niet langer verplicht is om aan de betreffende Bestelling te voldoen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, voor zover een dergelijke ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk is en zonder dat Mokumono aansprakelijk is voor schade.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van Mokumono zijn in EUR/USD/GBP, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover prijzen worden vermeld in een andere valuta dan EUR/USD/GBP, wordt deze prijs geacht te zijn gebaseerd op het equivalent van EUR/USD/GBP op de datum waarop de prijsvermelding werd gedaan. Prijzen zijn exclusief btw of enige andere verkoopbelasting. Kosten van verpakking en verzending, invoer- en uitvoerrechten en belastingen, en eventuele andere toeslagen, heffingen of belastingen die worden opgelegd of in rekening worden gebracht met betrekking tot de Producten en het vervoer daarvan, zijn voor rekening van de Klant.

3.2 Elke wijziging van factoren die van invloed zijn op de prijzen van Mokumono, waaronder maar niet beperkt tot tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringspremies, invoer- en uitvoerrechten en eventuele andere kosten die verschuldigd zijn bij invoer of uitvoer, vrachtkosten en andere heffingen, heffingen of belastingen, kunnen door Mokumono aan de Klant worden doorberekend.

3.3 Servicekosten: U stemt in met de kosten en vergoedingen, verkoopvoorwaarden, betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Mokumono kan nieuwe services toevoegen voor aanvullende kosten en vergoedingen, of kosten en vergoedingen voor bestaande services wijzigen, te allen tijde naar eigen goeddunken. Alle kosten en vergoedingen voor uw gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Indien op enig moment de kosten voor een bestaande service worden verhoogd, bent u uiteraard vrij om het gebruik van de service te stoppen. Het voortgezette gebruik van de service wordt beschouwd als uw instemming met de nieuwe voorwaarden.

4. Betaling

4.1 De Klant dient alle verschuldigde bedragen aan Mokumono te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

4.2 Alle betalingen dienen door de Klant te worden gedaan op een bankrekening die door Mokumono is aangewezen, zonder enige korting, aftrek, opschorting of verrekening.

4.3 Indien Mokumono op enig moment twijfels heeft over de kredietwaardigheid van de Klant, is Mokumono gerechtigd, voordat de uitvoering van een Overeenkomst (wordt voortgezet), van de Klant te eisen dat er voorafgaande betaling van het verschuldigde bedrag plaatsvindt of dat de Klant adequate zekerheid verstrekt. Onverminderd de vorige zin is Mokumono altijd gerechtigd om de uitvoering van een Overeenkomst of Bestelling op te schorten in geval van één of meer openstaande facturen van, in totaal, meer dan € 3.500 of in geval een factuur meer dan 30 dagen achterstallig is.

4.4 Het enkele verstrijken van een betalingstermijn zet de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Mokumono tegen de Klant, ongeacht hun grondslag of aard, onmiddellijk opeisbaar.

4.5 Zonder nadere ingebrekestelling is de Klant rente verschuldigd over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn, te berekenen vanaf die datum tegen een rentepercentage gelijk aan het wettelijke commerciële rentepercentage overeenkomstig artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Herinneringen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen die in de tussentijd aan de Klant zijn verzonden, impliceren onder geen beding enige verval van rechten met betrekking tot rente voor te late betaling of kosten.

4.6 Indien zelfs na het verstrijken van een betalingstermijn zoals vermeld per aangetekende post, fax of e-mail, de Klant de verschuldigde bedragen en rente niet heeft betaald, is de Klant verplicht om Mokumono te vergoeden voor alle kosten binnen en buiten rechte. Buitengerechtelijke kosten kunnen te allen tijde door Mokumono worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro exclusief btw, onverminderd het recht van Mokumono om in plaats daarvan de werkelijke kosten te vorderen.

4.7 Facturen die door Mokumono worden verzonden, zijn niet bindend in die zin dat, indien er per ongeluk onjuiste bedragen op de facturen worden vermeld, Mokumono gerechtigd is om correctiefacturen te sturen.

4.8 Ongeacht enige andersluidende verklaring worden betalingen door de Klant geacht te zijn verrekend met schulden in de volgende volgorde: rente, (buitengerechtelijke) incassokosten, hoofdsommen (de oudere voor de nieuwere).

5. Leveringstermijn

5.1 De door Mokumono aangegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden die van toepassing zijn op Mokumono op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten en, voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan Mokumono hebben verstrekt.

5.2 De leveringstermijn vangt aan op de datum van schriftelijke orderbevestiging door Mokumono. Indien Mokumono voor de uitvoering van de Bestelling informatie van de Klant nodig heeft, vangt de leveringstermijn aan op de datum waarop Mokumono beschikt over alle benodigde informatie of middelen, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

5.3 De Klant heeft geen recht op enige compensatie in geval van een overschrijding van de leveringstermijn. Evenmin heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden in een dergelijk geval, tenzij de Klant aantoont dat het redelijkerwijs niet kan worden verlangd om het betreffende deel van de Overeenkomst na te komen. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, mits deze Mokumono hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en onverminderd het recht van Mokumono om de betreffende Producten te leveren en betaling daarvoor te eisen binnen drie weken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving.

5.4 Mokumono is te allen tijde gerechtigd om in gedeeltelijke zendingen te leveren.

6. Levering en risico

6.1 Indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben overeengekomen wie de (kosten van) levering van de Producten en het risico daarvan draagt, vindt de levering plaats op het terrein van Mokumono, en gaat het risico van de Producten en de verpakking daarvan in alle gevallen over op de Klant op het moment dat de Producten gereed zijn voor verzending, terwijl de verzending voor rekening en risico van de Klant wordt uitgevoerd.

7.2 Indien de Klant de door hem bestelde Producten niet ophaalt of dit niet tijdig doet, is hij zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim. In dat geval is Mokumono gerechtigd om de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan en deze aan een derde te verkopen. De Klant blijft aansprakelijk voor de aankoopprijs vermeerderd met de rente en kosten (als vergoeding) na aftrek van de netto-opbrengst van een dergelijke verkoop aan een derde, indien van toepassing.

8. Producten en diensten van derden

8.1 Mokumono is te allen tijde gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering (van delen) van een Overeenkomst. Indien Mokumono derden inschakelt, zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen deze derden en Mokumono van toepassing op de Overeenkomst, onverminderd de rechten en verplichtingen van Mokumono en de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst, voor zover deze rechten en verplichtingen afwijken, prevaleren de algemene voorwaarden die Mokumono binden aan een derde. De algemene voorwaarden die Mokumono binden aan derden in de bovengenoemde gevallen worden op verzoek van Mokumono kosteloos aan de Klant verstrekt.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Ongeacht de daadwerkelijke leveringsdatum wordt de eigendom van de producten pas overgedragen aan de klant nadat deze het volledige openstaande bedrag aan Mokumono heeft betaald, inclusief de aankoopprijs, eventuele toeslagen, rente, belastingen en kosten die verschuldigd zijn op grond van de Voorwaarden of een Overeenkomst en eventuele geleverde of nog te leveren diensten met betrekking tot de producten.

9.2 De klant is niet gemachtigd om de producten te verhuren, ter beschikking te stellen aan derden, te verpanden of anderszins te bezwaren ten gunste van derden, totdat Mokumono de eigendom van die producten aan de klant heeft overgedragen.

9.3 Zolang de eigendom van de producten nog niet aan de klant is overgedragen, dient de klant Mokumono onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de producten in beslag worden genomen, aangehecht, gegarneerd of indien er een andere vordering met betrekking tot de producten wordt ingediend.

9.4 In geval van beslaglegging, inbeslagname, garnituur, faillissement, gedwongen liquidatie of (voorlopige) surseance van betaling, dient de klant de beheerder of curator, de deurwaarder of de gerechtsdeurwaarder die beslag legt of aangehecht, onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van Mokumono.

10. Inspectie en klachten

10.1 De klant is verplicht om de producten onmiddellijk bij aankomst op hun bestemming zorgvuldig te inspecteren of deze te laten onderzoeken bij ontvangst door de klant zelf of een derde partij die handelt volgens zijn instructies, afhankelijk van wat eerder is. Mokumono moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele klachten over gebreken aan de producten of eventuele verschillen in hoeveelheid, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde producten en de specificatie ervan in de relevante orderbevestiging of factuur uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de producten. De klant moet Mokumono schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de genoemde periode konden worden ontdekt, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de producten. Indien de klant nalaat Mokumono binnen de genoemde termijn te informeren, zijn zijn rechten om zijn rechten met betrekking tot dergelijke onregelmatigheden of gebreken uit te oefenen vervallen, ongeacht de toepasselijkheid van een mogelijk kortere termijn die door een vervoerder of andere derde partij wordt toegepast op grond van artikel 6.1 hierboven.

10.2 De klant is verplicht om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de betreffende producten na het ontdekken van een onregelmatigheid of gebrek, op straffe van het verlies van het recht om zijn rechten met betrekking tot dergelijke onregelmatigheid of gebrek uit te oefenen. De klant zal alle medewerking verlenen die Mokumono nodig heeft om de klacht te onderzoeken.

10.3 De klant heeft niet het recht om producten aan Mokumono te retourneren voordat Mokumono schriftelijk heeft ingestemd met een dergelijke retourzending. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant en de producten blijven voor risico van de klant nadat Mokumono deze heeft ontvangen.

11. Andere verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

11.1 De klant dient te allen tijde alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van Mokumono tijdig ter beschikking te stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

11.2 De klant heeft niet het recht om handelsmerken of identificatiemerken op de producten of bijbehorende documenten zichtbaar te verwijderen of onzichtbaar te maken.

12. Overmacht

12.1 Indien Mokumono door overmacht niet in staat is om aan enige verplichting jegens de klant te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de overmachtsituatie.

12.2 Indien een situatie van overmacht langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht van Mokumono heeft de klant geen recht op enige vergoeding of schadevergoeding, zelfs niet als Mokumono enig voordeel zou genieten als gevolg van een dergelijke overmacht.

12.3 Onder overmacht van Mokumono wordt verstaan een geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, en verder elke omstandigheid buiten de controle van Mokumono die de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk verhindert of waardoor Mokumono in alle redelijkheid niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, ongeacht of een dergelijke omstandigheid kon worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten onder meer branden, terrorisme, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere productieproblemen die door Mokumono of haar leveranciers worden ondervonden, of problemen bij het transport dat door Mokumono of derden wordt verzorgd, enig overheidsingrijpen, evenals het onvermogen om een vergunning of licentie te verkrijgen van enig overheidsorgaan.

12.4 Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte van een (mogelijke) situatie van overmacht.

13. Producten van Mokumono

13.1 Mokumono garandeert alleen die kenmerken en kwaliteiten van haar producten die expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2 Indien Mokumono producten aan de klant levert die Mokumono van haar eigen leveranciers heeft verkregen, is Mokumono op geen enkel moment verplicht om een garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de klant te honoreren die verder gaat dan hetgeen Mokumono van haar eigen leverancier kan vorderen.

13.3 Indien naar de mening van Mokumono is aangetoond dat door Mokumono aan de klant geleverde producten niet naar behoren functioneren, kan Mokumono naar eigen goeddunken kiezen tussen:

Het opnieuw leveren van de producten na retournering van de producten;

Het aanpassen van de producten op de juiste wijze;

Het verlenen van een korting op de aankoopprijs die in onderling overleg wordt overeengekomen.

Mokumono is volledig ontslagen van haar garantieverplichtingen door een van de bovengenoemde opties na te komen, en zij is niet verplicht om verdere compensatie of schadevergoeding te betalen.

13.4 De producten blijven volledig voor risico van de klant, zelfs als Mokumono reparaties aan de producten uitvoert.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Enige aansprakelijkheid van Mokumono is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval zal worden uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekeringen die door Mokumono zijn afgesloten. Deze verzekeringspolissen hebben een beperkte dekking, onder meer wat betreft het bedrag van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan toegang worden verkregen tot de dekkingsbevestiging. Indien er geen betaling wordt gedaan op grond van de genoemde verzekeringspolissen, ongeacht de gronden, is de aansprakelijkheid van Mokumono beperkt tot het bedrag dat door Mokumono in rekening is gebracht en door de klant is betaald in verband met de betreffende levering gedurende een periode van twaalf maanden direct voorafgaand aan de datum waarop het evenement dat tot aansprakelijkheid leidt, heeft plaatsgevonden, tot een maximumaansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro).

14.2 In het geval dat Mokumono derden inschakelt, aanvaardt Mokumono geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van deze derde, behalve voor het niet nakomen van Mokumono zelf - waarop artikel 14.1 van toepassing is. Indien de klant direct een rechtsvordering instelt tegen een derde, vrijwaart de klant Mokumono tegen alle vorderingen van een dergelijke derde in verband met een dergelijke vordering, evenals tegen alle kosten die Mokumono zal moeten maken.

14.3 Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de klant jegens Mokumono met betrekking tot de door Mokumono geleverde producten vervallen na afloop van een termijn van één jaar na de datum waarop de klant kennis heeft genomen - of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen - van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.

15. Beëindiging

15.1 Indien de klant niet voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op de juiste wijze of binnen de gestelde termijn, is de klant in verzuim en is Mokumono zonder enige ingebrekestelling gerechtigd:

de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling voldoende is gegarandeerd; en/of

de Overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

dit alles onverminderd de andere rechten van Mokumono uit welke Overeenkomst dan ook en zonder dat Mokumono gehouden is tot enige schadevergoeding.

15.2 Indien Mokumono haar recht van ontbinding uitoefent zoals vermeld in artikel 15.1, is Mokumono gerechtigd om elk bedrag dat mogelijk aan de klant wordt terugbetaald te verrekenen met een vergoeding voor reeds uitgevoerde activiteiten, evenals met een vergoeding voor gederfde winst.

15.3 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, liquidatie of beslaglegging op een of meer activa van de klant of indien de klant op de hoogte is van het feit dat een van deze situaties kan optreden, dient de klant Mokumono hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

15.4 In geval van een situatie als bedoeld in artikel 15.3, worden alle overeenkomsten met de klant van rechtswege ontbonden, tenzij Mokumono de klant meedeelt dat zij (een deel van) de betreffende Overeenkomst wenst na te komen, in welk geval Mokumono gerechtigd is zonder enige ingebrekestelling:

de nakoming van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is gegarandeerd; en/of

al haar betalingsverplichtingen, indien van toepassing, jegens de klant op te schorten;

dit alles onverminderd de andere rechten van Mokumono uit welke Overeenkomst dan ook en zonder dat Mokumono gehouden is tot enige schadevergoeding.

15.5 In geval van een situatie als bedoeld in artikel 15.3, zijn alle vorderingen van Mokumono op de klant onmiddellijk opeisbaar.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

Mokumono is gerechtigd om de rechten en verplichtingen die in enige Overeenkomst met de klant zijn beschreven over te dragen aan derden. Indien verplichtingen van Mokumono worden overgedragen, dient Mokumono de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen en is de klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen op de datum waarop de overdracht zal plaatsvinden. In dat geval is Mokumono niet aansprakelijk voor enige schade. De klant kan geen rechten of verplichtingen uit enige Overeenkomst overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Mokumono.

17. Algemene Overeenkomst

Een Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, vormt een alomvattende weergave van de rechten en verplichtingen van de partijen en vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge regelingen, verklaringen, uitdrukkingen of handelingen van de partijen.

18. Privacy

Wij hechten waarde aan de privacy van onze Gebruikers. Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van het product en de Service stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, overgedragen en verwerkt in Nederland en andere landen, zolang het niveau van privacybescherming vergelijkbaar is met dat van Nederland.

19. Conversie

Voor zover en in zoverre enige bepaling van deze voorwaarden niet kan worden ingeroepen op grond van enige dwingende wetsbepaling, het onredelijke karakter van deze Voorwaarden of redelijkheid en billijkheid, zal de desbetreffende bepaling, wat betreft inhoud en strekking, in alle gevallen een overeenkomstige betekenis hebben, zodat de desbetreffende bepaling inderdaad rechtmatig kan worden ingeroepen.

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

20.1 Het recht van Nederland is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle andere Overeenkomsten. De toepasselijkheid van het Uniforme Kooprecht voor Roerende Zaken, het Uniforme Kooprecht voor Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, evenals het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, is uitgesloten.

20.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.


21. Wijziging van voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door Mokumono worden gewijzigd door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de Klant. Bij gebrek aan bezwaar binnen 30 dagen na kennisgeving zullen de gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn op alle nieuwe Overeenkomsten vanaf de dag van kennisgeving, evenals op alle lopende Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving.